مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش فیزیک و رادیوتراپی شتاب مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش فیزیک و رادیوتراپی شتاب مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از بخش فیزیک و رادیوتراپی شتاب بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر ابراهیم عصمتی رئیس بخش رادیوانکولوژی، اسفندیار عسگری سوپروایزر، اکرم عفیفه سوپروایزر  کنترل عفونت، نیکو قاسم رمکی مسئول ایمنی بیمار و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی، لیلا ترک زاده مدیر امور عمومی ساختمان کانسر، معصومه شاه نظری ناظم فنی بخش رادیوانکولوژی، فریده اسدزاده دبیر  کمیته بحران، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، ثریا غلامی سوپروایزر بخش فیزیک شتاب، مریم اسدالهی مسئول ترخیص و درآمد، سولماز عظیم زاده کارشناس بهبود کیفیت و بیات کارشناس مدیریت دفتر فنی دوشنبه ۵ دی ۱۴۰۱ از بخش فیزیک و رادیوتراپی شتاب مجتمع بازدید کردند.

در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در سالن کتابخانه انستیتو کانسر برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.

در این نشست مسئول فیزیک بهداشت به برخی مشکلات موجود در این بخش اشاره کردند.

در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.