مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش ICU کانسر مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از بخش ICU کانسر بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از لیلا ترک زاده مدیر امور عمومی انیستیتو کانسر، اسفندیار عسگری سوپروایزر، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، علی شفاهی سرپرستار ICU کانسر، شبنم زابلی زاده کارشناس بهبود کیفیت و سایر اعضا  چهارشنبه ۷ دی ۱۴۰۱ از بخش ICU کانسر مجتمع بازدید کردند.
در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در اتاق اساتید بخش ۱ زنان کانسر برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.
در این نشست سرپرستار بخش ICU کانسر مجتمع برخی مشکلات موجود در این بخش را اشاره کرد.
در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.