مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

هم اندیشی رئیس و معاونان مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) با اعضای هیئت علمی بخش عفونی این مرکز 

دکتر سید حسن اینانلو رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)در اولین نشست اختصاصی با بخش های بالینی این مرکز، همراه با معاونان خود به دیدار رئیس و اعضای هیئت علمی گروه عفونی رفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) پنج شنبه ۸ دی ۱۴۰۱ دکتر سید حسن اینانلو رئیس مجتمع در اولین دوره از جلسات خود با اعضای هیئت علمی گروه های تخصصی این مرکز با هدف شناسایی و بررسی میدانی مهم ترین چالش های پشتیبانی، آموزشی، پژوهشی و درمانی بخش های بالینی از نگاه اساتید بخش و رایزنی در خصوص راهکارهای عملیاتی برون رفت از آن به دیدار دکتر آرش سیفی رئیس و سایر اعضای هیئت علمی گروه عفونی مجتمع رفت و همزمان از دو بخش عفونی زنان و مردان نیز بازدید کرد.
در این جلسه دکتر محمدعلی سورکی معاون پشتیبانی، دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان، دکتر محمدرضا صالحی معاون امور دانشگاهی و پرستو آریاملو مدیر امور پرستاری نیز حضور داشتند.