مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

برگزاری کلاس آموزشی استانداردهای اعتباربخشی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

به همت دفتر پرستاری  مجتمع  بیمارستانی امام خمینی (ره) کلاس آموزشی استانداردهای اعتباربخشی  ویژه سرپرستاران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، کلاس آموزشی استانداردهای اعتباربخشی  حول محورهای پیشگیری و کنترل عفونت ، مراقبت بالینی و سنجه های  دفتر پرستاری  چهارشنبه  ۷ دی ۱۴۰۱ در سالن تصویربرداری مجتمع  برگزار شد.
مدرسین این کلاس آموزشی  دکتر اسمعیل محمدنژاد دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی و مسئول واحد CSSD مجتمع  و پرستو آریاملو مدیر پرستاری مجتمع بودند.