مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش گوارش مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از بخش گوارش بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکترمریم پرنیان مدیر نظارت بر درمان، دکتر ناصر دریانی رئیس بخش گوارش ، مریم اسدالهی سرپرست واحد درآمد و ترخیص مجتمع، علیرضا سیف مدیر امور عمومی بیمارستان امام خمینی (ره)، نیکو قاسم رمکی کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار، افسانه ابوالی  سوپروایزر کنترل عفونت، زیبا امینی سرپرستار بخش گوارش، فریده اسدزاده بیر کمیته بحران، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمارو سایر اعضا  یک شنبه ۴ دی ۱۴۰۱ از بخش گوارش مجتمع بازدید کردند.
در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در اتاق رئیس بخش  گوارش برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.
در این نشست سرپرستار بخش گوارش برخی مشکلات موجود در این بخش را اشاره کرد.
در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.