مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

افتتاح دومین شعبه فروشگاه زنجیره ای هفت مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران

فیلم مرتبط 

شنبه سوم دی‌ماه ۱۴۰۱ با حضور معاون پشتیبانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) شعبه دوم فروشگاه هفت باهدف تسهیل دسترسی کارکنان و مراجعین در ضلع شمالی این مرکز افتتاح شد.