مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

فیلم عمل توده وسیع گردن در کودک ۹ ساله در اتاق عمل بیمارستان ولیعصر(عج) مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران

فیلم

به گزارش از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، این عمل را اساتید گروه گوش و حلق وبینی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در اتاق عمل بیمارستان ولیعصر مجتمع انجام دادند و حال عمومی بیمار خوب گزارش شده است.