مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

انتصاب مریم اسدالهی به سمت سرپرست واحد درآمد و ترخیص مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

دکتر محمد علی سورکی ، معاون پشتیبانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در حکمی مریم اسدالهی به سمت سرپرست واحد درآمد و ترخیص مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:
سرکار خانم مریم اسدالهی

با سلام

با توجه به تخصص، تعهد و تجربیات سرکار در حوزه های ترخیص و درآمد به موجب این ابلاغ بعنوان سرپرست واحد درآمد و ترخیص مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) با شرح وظایف ذیل منصوب می شوید تا با رعایت مقررات، زیرنظرمسئول مربوطه انجام وظیفه نمائید.

انتظار می‌رود با تعامل سازنده با سایر واحدهای مجتمع، نسبت به برنامه‌ریزی جهت امور ذیل و همچنین سایر کارهای ارجاعی از سوی مقام مافوق تا حصول نتیجه اهتمام ویژه مبذول فرمائید:

  • نظارت بر واحدهای ترخیص و درآمد مجتمع
  • بازنگری و اصلاح فرایند ترخیص و درآمد
  • نظارت برحسن اجرای قوانین ابلاغی وزارت متبوع و شورای عالی بیمه
  • محاسبه دوره ای هزینه ها ودرآمد بخشهای بیمارستانی
  • ارسال به‌موقع اسناد بیمه‌ای
  • پیگیری وصول مطالبات از سازمان‌های بیمه‌گر و نهادهای مرتبط
  • تحلیل درآمدها و کسورات بیمه‌ای و ارائه گزارش‌های مرتبط به مقام مافوق
  • ارائه راهکارها در خصوص کاهش کسورات و افزایش درآمد مجتمع
  • نظارت بر ثبت به‌موقع خدمات و مراقبت‌ها در سیستم اطلاعات بیمارستان
  • نظارت بر محاسبه صحیح کارانه پزشکان مجتمع

دکتر محمد علی سورکی
معاون پشتیبانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)