مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از اتاق عمل ارتوپدی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از اتاق عمل ارتوپدی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از اتاق عمل ارتوپدی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از علیرضا سیف مدیر امور عمومی، هاریه رسولی سوپروایزر، افسانه ابوالی سوپروایزر کنترل عفونت، صدیقه یوسف امرجی سرپرستار  اتاق عمل ارتوپدی، نیکو قاسم رمکی مسئول و کارشناس  هماهنگ کننده ایمنی بیمار، فریده اسدزاده دبیر  کمیته بحران، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، فرشته علیپور مسئول کارشناسان و تکنسین های بیهوشی، شبنم زابلی زاده کارشناس واحد بهبود کیفیت و مریم اسدالهی مسئول ترخیص یک شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۱ از اتاق عمل ارتوپدی مجتمع بازدید کردند.

در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در اتاق آموزش بخش ارتوپدی مردان برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.

در این نشست سرپرستار اتاق عمل ارتوپدی برخی مشکلات موجود در این بخش اشاره کردند.

در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.