مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از اتاق عمل جراحی اعصاب مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از اتاق عمل جراحی اعصاب مجتمع بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از علیرضا سیف مدیر امور عمومی ، هاریه رسولی سوپروایزر ، ملاحت تحویلداری سرپرستار اتاق عمل جراحی اعصاب، نیکو قاسم رمکی کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، فرشته علیپورمسئول کارشناسان و تکنسین های بیهوشی، مریم اسدالهی مسئول ترخیص دو‌شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۱ از اتاق عمل جراحی اعصاب مجتمع بازدید کردند.
در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در کلاس درس بخش جراحی اعصاب برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.
در این نشست سرپرستار اتاق عمل جراحی اعصاب به برخی مشکلات موجود در این بخش اشاره کردند.
در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.