مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش های اورژانس ۱و۲ مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از بخش های اورژانس ۱ و ۲ مجتمع بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر محمد افضلی مقدم رئیس ساختمان اورژانس، فاطمه صدخسروی سوپروایزر بالینی اورژانس، صدیقه بابایی سوپروایزر کنترل عفونت، نیکو قاسم رمکی مسئول ایمنی بیمار و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی مجتمع، رحمان نصراللهی مدیر امور عمومی اورژانس، مهری احمدیان سرپرستار بخش اورژانس ۲، شیدا نصرتی سرپرستار بخش اورژانس ۱، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی، فریده اسدزاده دبیر کمیته بحران، مریم اسدالهی مسئول ترخیص، ابراهیم مقدم کارشناس مدیریت دفنر فنی دو‌شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱ از بخش های اورژانس ۱و۲ مجتمع بازدید کردند.

در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در سالن طب اورژانس برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.

در این نشست رئیس اورژانس و سرپرستاران بخش های اورژانس ۱ و ۲ به برخی مشکلات موجود در این بخش اشاره کردند.

در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.