مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش ارتوپدی مردان و زنان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از بخش ارتوپدی مردان و زنان مجتمع بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر سید حسن اینانلومدیر نظارت بر درمان، علیرضا سیف مدیر امور عمومی ، فاطمه صفایی سوپروایزر ،  افسانه ابوالی سوپروایزر کنترل عفونت، صدیقه یوسف امرجی سرپرستار اتاق عمل ارتوپدی، اعظم کریم میرزا سرپرستار بخش ارتوپدی مردان، افسانه مشایخی سرپرستار بخش ارتوپدی زنان ، نیکو قاسم رمکی کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار، فریده اسدزاده دبیر کمیته بحران، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، مریم اسدالهی مسئول ترخیص یک‌شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱ از بخش ارتوپدی مردان و زنان مجتمع بازدید کردند.
در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در اتاق آموزش بخش ارتوپدی مردان برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.
در این نشست سرپرستار بخش ارتوپدی مردان و زنان به برخی مشکلات موجود در این بخش اشاره کرد.
در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.