مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

مصاحبه با رئیس و تیم مدیریتی باشگاه یاران مثبت ایران

فیلم مرتبط 

در این فیلم که به مناسبت روز جهانی ایدز مصاحبه با دکتر دهقان، رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی و سرپرست مرکز تحقیقات ایدز و تیم مدیریتی باشگاه یاران مثبت ایران را مشاهده می کنید.