مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از اتاق عمل ۲ مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از اتاق عمل ۲ مجتمع بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از علیرضا سیف مدیر امور عمومی، هاریه رسولی سوپروایزر، مریم مکتوبی سرپرستار اتاق عمل ۲، نیکو قاسم رمکی مسئول ایمنی بیمار و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار، فریده اسدزاده دبیر کمیته بحران، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، زهره قوامی کارشناس بهبود کیفیت، مریم اسدالهی مسئول ترخیص دو‌شنبه ۷ آذر ۱۴۰۱ از اتاق عمل ۲ مجتمع بازدید کردند.

در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در کلاس درس بخش جراحی ۳ و ۴ برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.

در این نشست سرپرستار اتاق عمل ۲ به برخی مشکلات موجود در این بخش اشاره کرد.

در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.