مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار ازICU بیمارستان ولیعصر(عج) مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از ICU بیمارستان ولیعصر(عج) مجتمع بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر سید حسن اینانلو مدیر نظارت بر درمان، دکتر زهرا دلدار نماینده رئیس ساختمان ولیعصر(عج)، نبی اله رضایی مدیرامورعمومی بیمارستان ولیعصر(عج) ،  صدیقه بابائی سوپروایزر کنترل عفونت، نیکو قاسم رمکی مسئول و کارشناس هماهنگ‌کننده ایمنی بیمار، مسعود احمد پور سرپرستار ICU ولیعصر، فریده اسد زاده دبیر کمیته بحران، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، زهره قوامی کارشناس بهبود کیفیت، مریم اسدالهی مسئول ترخیص و مهندس ابراهیم مقدم کارشناس مدیریت دفتر فنی، یک‌شنبه ۶ آذر ۱۴۰۱ از ICU بیمارستان ولیعصر(عج) مجتمع بازدید کردند.
در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در درس بخش ترمیمی برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.
در این نشست سرپرستار ICU بیمارستان ولیعصر(عج)  به برخی مشکلات موجود در این بخش اشاره کرد.
در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.