مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مهندس محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس جمهور از پروژه مهدی کلینیک مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران

فیلم بازدید

دوشنبه سی مهر ۱۴۰۱ مهندس محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور به همراه دکتر حسین قناعتی رییس دانشگاه و دکتر سید علی دهقان منشادی ریاست مجتمع بیمارستان امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دیگر مسولین دانشگاه و مجتمع از بیمارستان ۱۰۰۰تختخوابی مهدی کلینیک دیدار کرد.