مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش پیوند مغزاستخوان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از بخش پیوند مغزاستخوان مجتمع بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر سیدحسن اینانلو مدیر نظارت بر درمان، دکتر سیدرضا صفائی نماینده رئیس بخش، دکتر زهرا دلدار رئیس بخش زنان و زایمان ، نبی اله رضایی مدیرامورعمومی بیمارستان ولیعصر(عج)، مهناز قائمی سوپروایزر ، صدیقه بابائی سوپروایزر کنترل عفونت، نیکو قاسم رمکی مسئول و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار، زهرا حسین زاده سرپرستار بخش  پیوند مغزاستخوان، فریده اسدزاده دبیرکمیته بحران، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، یک‌شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱ از بخش پیوند مغزاستخوان مجتمع بازدید کردند.
در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در سالن شورای ولیعصر(عج) برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.
در این نشست سرپرستار بخش پیوند مغزاستخوان به برخی مشکلات موجود در این بخش اشاره کرد.
در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.