مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران منطقه ۶ شهرداری تهران از مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

در بازدید مدیر و کارشناسان بحران منطقه ۶ شهرداری و جمعی از ارزیابان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، استحکام بناها و وضع زیرساخت های مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) و راهکارهای عملیاتی رفع چالش های موجود بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۱ مهندس مهدی خسروانی مدیر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران منطقه ۶ شهرداری به همراه جمعی از ارزیابان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و کارشناسان HSE شهرداری منطقه ۶ با حضور دکتر محمدعلی سورکی معاون پشتیبانی، دکتر امیر حسین اورندی معاون درمان، دکتر علیرضا کاظمینی رئیس و علیرضا سیف مدیر امور عمومی بیمارستان امام خمینی، مهندس سید رضا رسولی سرپرست مدیریت دفتر فنی و فریده اسدزاده دبیر کمیته بحران مجتمع ضمن بازدید از ساختمان‌های مجتمع باهدف ارزیابی استحکام بناها و وضع زیرساخت‌های فعلی، در نشستی چالش‌های موجود و رهیافت‌های اجرایی بهبود مدیریت بحران در این مرکز درمانی را بررسی کردند.