مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش اورژانس زایمان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش اورژانس زایمان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از بخش اورژانس زایمان مجتمع بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر سیدحسن اینانلو مدیر نظارت بر درمان، دکتر زهرا پناهی سرپرست ساختمان ولیعصر(عج)، دکتر مریم دلدار رئیس بخش زنان، نبی اله رضایی رئیس امور عمومی ساختمان ولیعصر، مهناز قائمی سوپروایزر، نیکو قاسم رمکی مسئول ایمنی بیمار و کارشناس محترم  هماهنگ کننده ایمنی بیمار، عصمت نیکخواه مسئول بلوک زایمان و سرپرستار بخش اورژانس زایمان، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، فائزه قرائتی کارشناس دفتر بهبود کیفیت، مریم اسدالهی مسئول ترخیص و مهندس ابراهیم مقدم کارشناس مدیریت دفتر فنی دو‌شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱ از بخش اورژانس زایمان جتمع بازدید کردند.

در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در سالن شورای ولیعصر(عج) برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.

در این نشست سرپرستار بخش اورژانس زایمان به برخی مشکلات موجود در این بخش اشاره کرد.

در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.