مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش خون مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)  

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از بخش خون مجتمع بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر سیدحسن اینانلو مدیر نظارت بر درمان، دکتر سیدرضا صفائی نماینده رئیس بخش، صدیقه بابائی سوپروایزر کنترل عفونت، نیکو قاسم رمکی مسئول و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار، مریم نبی سرپرستار بخش  خون،  فریده اسدزاده دبیر کمیته بحران،  فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار،  شبنم زابلی زاده نماینده  سرپرست دفتر بهبود کیفیت، مریم اسدالهی مسئول ترخیص یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ از بخش خون مجتمع بازدید کردند.
در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در دفتر گروه خون و هماتولوژی  برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.
در این نشست سرپرستار بخش خون  به برخی مشکلات موجود در این بخش اشاره کرد.
در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.