مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

روز ملی کیفیت گرامی باد

🌸روز ملی کیفیت گرامی باد🌸
۱۸ آبان روز ملی کیفیت را به همکاران عزیز واحد بهبود کیفیت صمیمانه تبریک می گوییم.
موفقیت روزافزونتان آرزوی قلبی ماست.
روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)