مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش طبی ۶ مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از بخش طبی ۶ مجتمع بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر بشارت رحیمی رئیس بخش طبی ۶، علیرضا سیف مدیر امورعمومی، نیکو رمکی مسئول ایمنی بیمار و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی، آمنه شکوری سوپروایزر، اعظم قاهان سوپروایزر کنترل عفونت، مهری نجاتی سرپرستار بخش طبی ۶، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، مریم اسدالهی مسئول ترخیص و احمد کلهر کارشناس دفتر فنی دو‌شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱ از بخش طبی ۶ جتمع بازدید کردند.

در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در کلاس درس طبی ۶ برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.

در این نشست سرپرستار بخش طبی ۶ به برخی مشکلات موجود در این بخش اشاره کرد.

در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.