مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش و اتاق عمل ارولوژی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از بخش و اتاق عمل ارولوژی مجتمع بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکترآیتی رئیس بخش  ارولوژی،  علیرضا سیف  رئیس  امور عمومی بیمارستان امام خمینی (ره)،  اعظم قاهان سوپروایزر کنترل عفونت،  هاریه رسولی سوپروایزر،  طاهره  زرعی چیان سرپرستار بخش ارولوژی،  نوشین تژم سرپرستار اتاق عمل ارولوژی ،  نیکو قاسم رمکی مسئول هماهنگ کننده ایمنی بیمار، فرشته علیپور سوپروایزر بیهوشی، فریده اسدزاده دبیر کمیته بحران، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، مهین یوسفی کارشناس دفتر بهبود کیفیت، مریم اسدالهی مسئول ترخیص یکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱ از بخش و اتاق عمل ارولوژی مجتمع بازدید کردند.
در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در اتاق آموزش بخش ارولوژی برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.
در این نشست سرپرستار بخش ارولوژی به برخی مشکلات موجود در این بخش اشاره کرد.
در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.