مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

برگزاری مراسم پاسداشت همت خیرین سازنده ICU ریه و قفسه صدری در مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)