مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

راهنمای طبقات کلینیک ویژه

 

 

 

طبقه زیر همکف:

 

⇐ آزمایشگاه

⇐ درمانگاه دندانپزشکی

⇐ درمانگاه زخم

⇐ سرویس بهداشتی

 


 

طبقه همکف:

 

⇐ مدیریت

⇐ داروخانه

⇐ سالن انتظار

⇐ پذیرش درمانگاه

⇐ پذیرش آزمایشگاه

 


 

طبقه اول:

 

⇐ درمانگاه ریه                                                            تلفن تماس: ۶۱۱۹۲۹۹۰-۶۱۱۹۲۹۹۱

⇐ درمانگاه درد                                                          تلفن تماس: ۶۱۱۹۲۹۹۰-۶۱۱۹۲۹۹۱

⇐ درمانگاه قلب                                                         تلفن تماس: ۶۱۱۹۲۹۹۰-۶۱۱۹۲۹۹۱

⇐ درمانگاه ارولوژی                                                    تلفن تماس: ۶۱۱۹۳۰۰۴-۶۱۱۹۳۰۰۵

⇐ درمانگاه نفرولوژی                                                   تلفن تماس: ۶۱۱۹۳۰۰۴-۶۱۱۹۳۰۰۵

⇐ درمانگاه طب کار                                                     تلفن تماس: ۶۱۱۹۳۰۰۴-۶۱۱۹۳۰۰۵

⇐ درمانگاه اختلالات خواب                                            تلفن تماس: ۶۱۱۹۳۰۰۴-۶۱۱۹۳۰۰۵

⇐ درمانگاه گوش و حلق و بینی                                     تلفن تماس: ۶۱۱۹۲۹۹۴-۶۱۱۹۲۹۹۵

 


 

طبقه دوم:

 

⇐ درمانگاه هپاتیت                                              تلفن تماس: ۶۱۱۹۳۰۰۰-۶۱۱۹۳۰۰۱

⇐ درمانگاه پیوند کبد                                             تلفن تماس: ۶۱۱۹۲۹۹۶-۶۱۱۹۲۹۹۷

⇐ درمانگاه جراحی پلاستیک                                   تلفن تماس: ۶۱۱۹۳۰۰۱-۶۱۱۹۳۰۰۰

⇐ درمانگاه جراحی توراکس                                   تلفن تماس: ۶۱۱۹۲۹۹۹-۶۱۱۹۲۹۹۸

⇐ درمانگاه جراحی عمومی                                   تلفن تماس: ۶۱۱۹۲۹۹۶-۶۱۱۹۲۹۹۷

⇐ درمانگاه غدد و مجاری صفراوی                          تلفن تماس: ۶۱۱۹۲۹۹۸-۶۱۱۹۲۹۹۹

 

 


 

طبقه سوم:

 

⇐ درمانگاه تغذیه                                                   تلفن تماس: ۶۱۱۹۳۰۰۶-۶۱۱۹۳۰۰۸

⇐ درمانگاه حافظه                                                 تلفن تماس: ۶۱۱۹۳۰۰۶-۶۱۱۹۳۰۰۸

⇐ درمانگاه پوست                                                 تلفن تماس: ۶۱۱۹۳۰۰۶-۶۱۱۹۳۰۰۸

⇐ درمانگاه ارتوپدی                                                تلفن تماس: ۶۱۱۹۳۰۰۶-۶۱۱۹۳۰۰۸

⇐ درمانگاه روان تنی                                              تلفن تماس: ۶۱۱۹۳۰۰۶-۶۱۱۹۳۰۰۸

⇐ درمانگاه طب سالمندی                                        تلفن تماس: ۶۱۱۹۳۰۰۶-۶۱۱۹۳۰۰۸

⇐ درماگاه گوارش داخلی                                          تلفن تماس: ۶۱۱۹۳۰۰۲-۶۱۱۹۳۰۰۳

⇐ درمانگاه زنان و زایمان                                          تلفن تماس: ۶۱۱۹۲۹۹۲-۶۱۱۹۲۹۹۳

⇐ درمانگاه رادیوتراپی و انکولوژی                              تلفن تماس: ۶۱۱۹۳۰۰۲-۶۱۱۹۳۰۰۳

⇐ درمانگاه روان پزشکی سالمندی                           تلفن تماس: ۶۱۱۹۳۰۰۸-۶۱۱۹۳۰۰۶

⇐ درمانگاه عروق                                                  تلفن تماس: ۶۱۱۹۳۰۰۶-۶۱۱۹۳۰۰۸

 


 

طبقه چهارم:

 

⇐ درمانگاه غدد                                          تلفن تماس: ۶۱۱۹۳۰۱۱-۶۱۱۹۳۰۱۲

⇐ درمانگاه پوست                                      تلفن تماس: ۶۱۱۹۳۰۱۴-۶۱۱۹۳۰۱۳

⇐ درمانگاه پستان                                      تلفن تماس: ۶۱۱۹۳۰۰۹-۶۱۱۹۳۰۱۰

⇐ درمانگاه عفونی                                      تلفن تماس: ۶۱۱۹۳۰۱۱-۶۱۱۹۳۰۱۲

⇐ درمانگاه گودکان                                     تلفن تماس: ۶۱۱۹۳۰۱۳-۶۱۱۹۳۰۱۴

⇐ درمانگاه روانپزشکی                                تلفن تماس: ۶۱۱۹۳۰۱۳-۶۱۱۹۳۰۱۴

⇐ درمانگاه پزشکی ورزشی                        تلفن تماس: ۶۱۱۹۳۰۱۱-۶۱۱۹۳۰۱۲

⇐ درمانگاه چاقی                                      تلفن تماس: ۶۱۱۹۳۰۱۱-۶۱۱۹۳۰۱۲