مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

واحد درآمد(بیمه گری – ترخیص)