مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

واحد نظارت و پایش

 

مسئول: دکتر فروغ البرزی

مدرک تحصیلی:

مرتبه علمی:

 

شماره تماس داخلی:

شماره تماس مستقیم:

 

 


 

مروری بر شرح وظایف واحد:

⇐ نظارت بر اجرای راهنماهای بالینی و بهینه سازی فرآیندهای درمانی
⇐ نظارت بر نحوه تعیین تکلیف بیماران
⇐ نظارت بر اجرای کلیه دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت ، دانشگاه و مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)
⇐ نظارت بر نحوه انجام فرآیندهای درمانی مثل ویزیت ها و مشاوره ها و پروسیجرهای درمانی
⇐ نظارت بر اجرای کلیه پروتکل های ابلاغ شده در سطح مجتمع
⇐ نظارت بر فرآیندهای درمانی و خدمت رسانی در مرکز اورژانس

 


 

کارشناسان واحد: