مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

واحد حقوق گیرندگان خدمت

 

 

 

مسئول:  هما صادقیان

مدرک تحصیلی:

 

شماره تماس داخلی:

شماره تماس مستقیم:

 

 

 


 

مروری بر شرح وظایف واحد:

 

⇐ جمع آوری و ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات مراجعین به مجتمع در قالبی نظامی کارآمد، حتی المقدور به موارد حاصله رسیدگی نموده و نتایج حاصله را به صورت تحلیل شده به مدیر واحد به صورت ماهیانه گزارش نماید.

⇐ رضایت سنجی از بیماران:یکی از وظایف این دفتر ،به صورت مستمر نظرات بخشی از مراجعین به مجتمع که نمونه قابل اتکای آماری از کل مراجعین باشند به جمع آوری نموده و نتایج تحلیلی آن را به صورت ماهیانه به مدیر واحد نظارت بر درمان گزارش نماید.

⇐ تدوین و بازنگری سالیانه خط مشی های رعایت حقوق گیرندگان خدمت
⇐ ارزیابی مستمر سنجه های رعایت حقوق گیرندگان خدمت در حوزه الف) اطلاع رسانی و ارتباطات       ب) تسهیلات و حمایتها
⇐ نظارت بر حسن اجرای سنجه های رعایت حقوق گیرندگان خدمت
⇐ استخراج نتایج ارزیابی و تجزیه و تحلیل آن و ارجاع به مسئولین مربوطه
⇐ انجام نظرسنجی مستمر تلفنی از واحدهای پاراکلینیک و درمانگاهها ، بخشهای بستری و اورژانس ها و اورژانس زایمان درحیطه های پزشکی ،پرستاری و رفاهی با پرسشنامه های جداگانه هر سه ماه یک بار
⇐ تجزیه و تحلیل نتایج نظرسنجی و ارجاع آن به روسا و سرپرستاران بخشها و رئیس مجتمع و معاونین پشتیبانی و درمان هر سه ماه یک بار
⇐ نظرسنجی حضوری و مصاحبه با بیماران و استخراج مشکلات و مکاتبه با مسولین مربوطه هر سه ماه یک بار

 

 

روش های حصول شکایات عبارتند از:

⇐ مراجعه حضوری به دفاتر مربوطه در مجتمع بیمارستانی
⇐ دریافت تلفنی و پیامکی شکایات
⇐ دریافت شکایات از طریق ایمیل
⇐ دریافت شکایات از طریق نهادهای بالا دست
⇐ دریافت شکایات از طریق صندوق های انتقادات و پیشنهادات

 

 

چگونگی پاسخ دهی به شکایات واصله :

مسوول دریافت کننده شکایات موظف است، در صورتی که شکایت کننده مایل به ثبت شکایت خود باشد، اطلاعات مربوطه را در فرم مخصوص پرنموده و ظرف حداکثر ۴۸ ساعت به شکایت رسیدگی نماید و اطلاع رسانی لازم را در این خصوص به فرد شاکی انجام دهد.

 

در صورت عدم دریافت پاسخ شکایت طی مدت یک هفته مسئول رسیدگی به شکایات موظف است مجدد نامه پیگیری پاسخ به شکایت مربوطه را ارسال و پیگیری نماید.
به علاوه مسوول دفتر موظف است جمع بندی اقدامات انجام شده در خصوص رسیدگی به شکایات را به صورت ماهیانه و همچنین آمار تحلیلی نیز بصورت سه ماهه به مدیر واحد نظارت بر درمان گزارش نماید.

 

 

 

روش های نظرسنجی عبارتند از:

 

⇐ نظرسنجی تلفنی از بیمارانی که ظرف ده روز گذشته از مجتمع ترخیص شده اند
⇐ نظرسنجی تلفنی از بیمارانی که ظرف ده روز گذشته در درمانگاه های مجتمع ویزیت شده اند.
⇐ نظرسنجی تلفنی از بیمارانی که ظرف ده روز گذشته از خدمات پاراکلینیکی مجتمع(تصویربرداری، آزمایشگاه) بهره برده اند.
⇐ نظرسنجی های میدانی با استفاده از پرسشنامه از بین مراجعین به مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)
⇐ نظرسنجی کیفی از طریق مصاحبه عمیق با مراجعین به واحدهای مختلف مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)
⇐ گزارشات نتایج رسیدگی به شکایات ، نظرسنجی ها و بازدیدهای میدانی حقوق گیرنده خدمت به همراه اقدامات اصلاحی/برنامه عملیاتی پیشنهادی بصورت فصلی به معاونت درمان مجتمع منعکس می شود.
⇐ وظیفه دیگر این واحد انجام بازدیدهای میدانی است که بر اساس چک لیست استخراج شده از استانداردهای اعتباربخشی کشوری حقوق گیرنده خدمت می باشد.

 

 

جهت دریافت دستورالعمل های مربوط به حقوق گیرندگان خدمت  ⇐⇐ اینجا ⇒⇒ کلیک کنید.

 

 

 


 

کارشناسان واحد:

 

صغری علیمردانی، کارشناس حقوق گیرندگان خدمت(نظرسنجی)، شماره تماس داخلی ۲۸۳۵ - ۲۲۵۸

صغری علیمردانی، کارشناس حقوق گیرندگان خدمت(نظرسنجی)، شماره تماس داخلی 2835 - 2258

صغری علیمردانی، کارشناس حقوق گیرندگان خدمت(نظرسنجی)، شماره تماس داخلی ۲۸۳۵ - ۲۲۵۸

پوران غفاری، کارشناس رسیدگی به شکایات، شماره تماس داخلی ۲۸۳۵ - ۲۲۵۸

پوران غفاری، کارشناس رسیدگی به شکایات، شماره تماس داخلی 2835 - 2258

پوران غفاری، کارشناس رسیدگی به شکایات، شماره تماس داخلی ۲۸۳۵ - ۲۲۵۸

علی قلی نژاد، دبیرکمیته اخلاق بالینی، شماره تماس داخلی۲۸۳۵ - ۲۲۵۸

علی قلی نژاد، دبیرکمیته اخلاق بالینی، شماره تماس داخلی2835 - 2258

علی قلی نژاد، دبیرکمیته اخلاق بالینی، شماره تماس داخلی۲۸۳۵ - ۲۲۵۸

فرشید سلطانی، کارشناس رسیدگی به شکایات، شماره تماس داخلی ۲۸۳۵ - ۲۲۵۸

فرشید سلطانی، کارشناس رسیدگی به شکایات، شماره تماس داخلی 2835 - 2258

فرشید سلطانی، کارشناس رسیدگی به شکایات، شماره تماس داخلی ۲۸۳۵ - ۲۲۵۸

فاطمه احمدی، کارشناس حقوق گیرندگان خدمت(نظرسنجی)، شماره تماس داخلی ۲۸۳۵ - ۲۲۵۸

فاطمه احمدی، کارشناس حقوق گیرندگان خدمت(نظرسنجی)، شماره تماس داخلی 2835 - 2258

فاطمه احمدی، کارشناس حقوق گیرندگان خدمت(نظرسنجی)، شماره تماس داخلی ۲۸۳۵ - ۲۲۵۸

دکتر غلامحسین رحیمی، کارشناس رسیدگی به شکایات، شماره تماس داخلی ۲۸۳۵ - ۲۲۵۸

دکتر غلامحسین رحیمی، کارشناس رسیدگی به شکایات، شماره تماس داخلی 2835 - 2258

دکتر غلامحسین رحیمی، کارشناس رسیدگی به شکایات، شماره تماس داخلی ۲۸۳۵ - ۲۲۵۸

الهام عمادی پرند، کارشناس حقوق گیرندگان خدمت(نظرسنجی)، شماره تماس داخلی ۲۸۳۵ - ۲۲۵۸

الهام عمادی پرند، کارشناس حقوق گیرندگان خدمت(نظرسنجی)، شماره تماس داخلی 2835 - 2258

الهام عمادی پرند، کارشناس حقوق گیرندگان خدمت(نظرسنجی)، شماره تماس داخلی ۲۸۳۵ - ۲۲۵۸