مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

واحد ایمنی بیمار

 

 

 

 

مسئول واحد و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار: فاطمه حمیدی فر

مدرک تحصیلی:

 

شماره تماس داخلی:

شماره تماس مستقیم: 

 

 


 

مروری بر شرح وظایف واحد:

⇐ این واحد وظیفه مدیریت خطاهای پزشکی را برعهده دارد. سه وظیفه عمده بر عهده این واحد قرار دارد:

 

⇐ وظیفه اول: ارزیابی خطاهای پزشکی

 

این ارزیابی به دو شکل الف و ب انجام می شود:

الف) شناسایی و ارزیابی خطاهای اتفاق افتاده/ رخ داده در سطح مجتمع و تحلیل ریشه ای(RCA)  آنها در صورتی که Sentinel event باشد یا تکرار پذیری بالا داشته باشد.

 

روش های جمع آوری اطلاعات:

⇐ جمع آوری فرم های وقایع ناخواسته و گزارشهای خطا
⇐ بازدیدهای میدانی ایمنی بیمار
⇐ بازدید های مدیریتی و جمع آوری نظرات ارائه کنندگان خدمت
⇐ شکایات ارجاع شده از واحد رسیدگی به شکایات به واحد ایمنی بیمار که موضوع آن آسیب به بیمار می باشد
⇐ اطلاعات حاصل از روش های فوق و همچنین اقدامات انجام شده جهت کنترل آن ها جمع آوری و دسته بندی گردیده و بصورت ماهیانه به مدیر واحد نظارت بر درمان گزارش می شود.

 

ب) ارزیابی پیشگیرانه خطاهای پزشکی با استفاده از تکنیک FMEA

اطلاعات حاصله از فرآیندهای جاری بخش ها که احتمال آسیب به بیمار در این فرآیندها وجود دارد با کمک صاحبان فرآیند شناسایی و با استفاده از شیوه FMEA تحلیل می شود و جهت کاهش خطاهای احتمالی اقدام اصلاحی/برنامه عملیاتی تدوین می گردد و پس از تائید در کمیته مربوطه برنامه عملیاتی مذکور اجرایی و پایش میگردد.

 

⇐ وظیفه دوم: برگزاری بازدید از بخشها/واحدهای مجتمع با هدف ارتقای ایمنی:

 

الف) تشکیل تیم ایمنی بیمار و برگزاری بازدیدهای میدانی منظم از واحدها با هدف شناسایی مشکلات و نقاط قابل ارتقا . که این بازدیدها بر اساس چک لیست تدوین شده و توسط کارشناسان واحد های مرتبط بر اساس جدول زمانبندی شده صورت می پذیرد و توسط مسئول واحد مربوطه جمع بندی می شود و سپس در جلسات تیم ایمنی بیمارمشکلات بر اساس اولویت دسته بندی و راه حل های ممکن ارائه و بررسی و تصمیم گیری می شود.

ب) تشکیل تیم بازدید مدیریتی ایمنی بیمار و برگزاری بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار از واحدها بر اساس جدول زمانبندی شده با هدف تعهد مدیران ارشد بیمارستان به ایمنی بیمار و رفع مشکلات بخش ها/واحدها در جهت ارتقای ایمنی بیماران که در این بازدیدها شنونده مشکلات بالفعل و بالقوه پرسنل بخش در خصوص ایمنی بیمار هستیم.

 

⇐وظیفه سوم: برگزاری و مدیریت کمیته های مرگ و میر مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

 

بدین منظور لازم است تمامی موارد مرگ و میر رخ داده در سطح مجتمع مشتمل بر موارد مرگ و همچنین خطاهای پزشکی جدی که منجر به آسیب جدی دایمی به بیمار شده اند جمع آوری و بررسی شوند. در مرحله بعد مواردی که لازم است در کمیته های مرگ و میر ۶ گانه مجتمع مطرح شوند به صورت ماهیانه و همچنین بصورت موردی مشخص گردند. و در موارد گزارشات فوری بصورت فوری جلسات برگزار می گردند متعاقباً بعد از تحلیل ریشه ای وقایع نتایج تحلیل در جلسات مطرح شده و جمع بندی نهایی با استفاده از نظرات اعضای کمیته صورت پذیرد. فرآیند تحلیل ریشه ای مرتبط با کمیته، بعد از تشکیل کمیته نیز با استفاده از نتایج استخراج شده از آن تدوین گردیده و به تائید اعضای اصلی رسانده می شود و نهایتاً مصوبات و برنامه عملیاتی حاصله جهت اجرایی شدن از طریق معاونت درمان مجتمع به کلیه مسئولین مربوطه ابلاغ گردیده و جهت استفاده آموزشی به معاونت دانشگاهی نیز مجتمع منعکس می شود.

 

 

جهت دریافت دستورالعمل های مربوط به ایمنی بیمار   ⇐⇐ اینجا ⇒⇒ کلیک کنید.

 


 

کارشناسان واحد:

 

 

صبا بیرانوند، کارشناس ایمنی بیمار، شماره تماس داخلی ۲۰۴۶

صبا بیرانوند، کارشناس ایمنی بیمار، شماره تماس داخلی 2046

صبا بیرانوند، کارشناس ایمنی بیمار، شماره تماس داخلی ۲۰۴۶

رویا زینالی، کارشناس ایمنی بیمار، شماره تماس داخلی ۲۰۴۶

رویا زینالی، کارشناس ایمنی بیمار، شماره تماس داخلی 2046

رویا زینالی، کارشناس ایمنی بیمار، شماره تماس داخلی ۲۰۴۶

نیکو قاسم رمکی، کارشناس ایمنی بیمار، شماره تماس داخلی ۲۰۴۶

نیکو قاسم رمکی، کارشناس ایمنی بیمار، شماره تماس داخلی 2046

نیکو قاسم رمکی، کارشناس ایمنی بیمار، شماره تماس داخلی ۲۰۴۶

مریم کاظم حقیقی، کارشناس ایمنی بیمار، شماره تماس داخلی ۲۰۴۶

مریم کاظم حقیقی، کارشناس ایمنی بیمار، شماره تماس داخلی 2046

مریم کاظم حقیقی، کارشناس ایمنی بیمار، شماره تماس داخلی ۲۰۴۶

کبری خلیلی، کارشناس ایمنی بیمار، شماره تماس داخلی ۲۰۴۶

کبری خلیلی، کارشناس ایمنی بیمار، شماره تماس داخلی 2046

کبری خلیلی، کارشناس ایمنی بیمار، شماره تماس داخلی ۲۰۴۶

مریم صدرزاده نبوی طباطبایی، کارشناس ایمنی بیمار، شماره تماس داخلی ۲۰۴۶

مریم صدرزاده نبوی طباطبایی، کارشناس ایمنی بیمار، شماره تماس داخلی 2046

مریم صدرزاده نبوی طباطبایی، کارشناس ایمنی بیمار، شماره تماس داخلی ۲۰۴۶

زهرا زارعی محمودآبادی، کارشناس ایمنی بیمار، شماره تماس داخلی ۲۰۴۶

زهرا زارعی محمودآبادی، کارشناس ایمنی بیمار، شماره تماس داخلی 2046

زهرا زارعی محمودآبادی، کارشناس ایمنی بیمار، شماره تماس داخلی ۲۰۴۶