مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

معاون پشتیبانی

 

 

 

 

معاون پشتیبانی: آقای دکتر علیرضا کاظمینی

مدرک تحصیلی :

مرتبه علمی:

پست الکترونیک:

 

 

 

 


 

مسئول دفتر: محمد ادایی   شماره تماس مستقیم دفتر:         ۶۶۵۸۱۵۸۷  – ۰۲۱      شماره تماس داخلی دفتر:  ۲۷۵۶ – ۲۴۱۳

 


 

مروری بر شرح وظایف معاونت:

 

⇐ کسب خط مشئ, دستورالعمل اجرائی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان

⇐ تقسیم فعالیت ها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمائی آنان

⇐ ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیت ها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی

⇐ بررسی و گزارش چگونگی عملیات و صورتهای مالی و بیلان و حسابهای بیمارستان

⇐ نظارت بر چگونگی بررسی و ممیزی حسابها و اسناد مالی, هزینه ها و درآمد های بیمارستان

⇐ نظارت کلی برچگونگی مصرف اعتبارات به منظورحصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها

⇐ نظارت مستمر در نگه داری حسابهای اموال, انبار ها و ثبت دفاتر فرعی و معین و کل بر اساس ضوابط تعیین شده

⇐ نظارت مستمر بر نحوه اجرای هزینه ها و پرداخت ها و رسیدگی به اسناد هزینه

⇐ بررسی مستمر نحوه اجرای خدمات واحدهای تحت سرپرستی و راهنمایی و ارشاد کارکنان

⇐ رسیدگی به بودجه و کنترل مخارج, تنظیم بودجه, امضاء اسناد با امضاء ریاست بیمارستان

⇐ تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستانی همراه با ارائه پیشنهاد و راه حل های مناسب جهت رئیس بیمارستان

⇐ شرکت در جلسات و ارائه پیشنهادات لازم در مورد تغییرات مفید در زمینه بهبود گردش کار و نحوه اجرای عملیات

⇐ تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستانی

⇐ نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه بیمارستان

⇐ پیش بینی کلیه احتیاجات بیمارستانی شامل نیروی انسانی و منابع دیگر

⇐  سرپرستی و تنظیم برنامه کار قسمت های تحت نظارت

⇐ نظارت بر مدیران و مسئولین و دریافت گزارش و پایش عملکرد