مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

مدیریت خطر، حوادث و پدافند غیرعامل

 

 

مدیر  : دکتر علی گنجعلی خان

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

شماره تماس مستقیم با مسئول واحد:

 


مسئول اجرائی و کارشناس واحد  :

مدرک تحصیلی:

شماره فکس واحد: ۶۱۱۹۲۰۴۷-۰۲۱                                              شماره فکس واحد: ۶۱۱۹۲۲۴۷-۰۲۱

 


 

مروری بر شرح وظایف واحد:

 

تعیین اعضاء کمیته ، ابلاغ شرح وظایف اعضاء کمیته ، زمانبندی تشکیل جلسات کمیته تحت نظارت معاونت درمان مجتمع بیمارستانی

بررسی و تعیین بحران و بلایای محتمل در منطقه تحت نظارت معاونت درمان مجتمع بیمارستانی

نظارت بر تدوین چگونگی برنامه فراخوانی اعضای تیم پاسخ سریع و اضطراری و جانشین هر فرد در زمان حوادث تحت نظارت معاونت درمان مجتمع بیمارستانی

نظارت بر انجام وظایف ، مسئولیت ها و اختیارات اعضای تیم پاسخ اضطراری در زمان بروز حادثه  تحت نظارت معاونت درمان مجتمع بیمارستانی

نظارت بر چگونگی فعال سازی ، حضور و برنامه ریزی در جهت چارت بحران مجتمع در زمان بحران تحت نظارت معاونت درمان مجتمع بیمارستانی

نظارت بر برگزاری مانور های فرضی آموزشی در حیطه مخاطرات طبیعی و انسان ساخت مانند: آتش نشانی ، تخلیه اضطراری و… تحت نظارت معاونت درمان مجتمع بیمارستانی

برگزاری دوره های آموزشی تئوری و عملی حیطه سنجه های مدیریت خطر حوادث و پدافند غیر عامل در مجتمع بیمارستانی

نظارت بر عملکرد و ساخت در حوزه های سازه ای و مطابقت با سنجه های استاندارد ملی اعتبار بخشی بیمارستان های ایران حیطه مدیریت خطر حوادث و بلایا

دریافت و پیگیری گزارشات حوادث و وقایع ناخواسته در سه حیطه سازه ای و غیر سازه ای و عملکردی و پیگیری علل وقوع و رفع آن قبل و بعد از یک حادثه در مجتمع بیمارستانی

نظارت و ارزیابی داخلی بر پیگیری و رفع مشکلات در حیطه های سازه ای ، غیر سازه ای و عملکردی در حیطه ایمنی کارکنان ، بیماران ، مراجعین و سایر افراد در مجتمع بیمارستانی

تهیه و بازدید از چک لیست های تهیه شده جهت ارزیابی دوره ای تجهیزات و سازه های موجود در مجتمع و نظارت بر تکمیل صحیح آن توسط واحد های پاسخگو

ارسال گزارش به فرمانده حادثه و مسئول ایمنی مجتمع در رابطه با موارد نقص و مشکلات موجود بر اساس چکلیست و سنجه های مدیریت خطر حوادث و بلایا در سطح مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) و تحلیل ریشه ای آن در جلسات کمیته و هیئت رئیسه مجتمع بیمارستانی جهت رفع.

نظارت بر نحوه در نحوه اعلام و چگونگی اطلاع رسانی و پاسخ به کد های اضطراری در سطح مجتمع بیمارستانی

 


 

 

شورا، کمیته و کارگروه های واحد :

 

کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایای مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره).
جلسات اضطراری در خصوص حوادث غیر مترقبه در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره).
بازدید های مدیریتی ایمنی بیمار و بیمارستان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره).
جلسات کمیته تریاژ اورژانس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره).
جلسات واحد بهبود کیفیت پیرامون سنجه های مدیریت خطر حوادث و پدافند غیر عامل (بیمار ، بیمارستان ، بهداشت کار و حفاظت فنی) مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره).