مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

مراکز تحقیقاتی

 

 

 

 

مرکز تحقیقات ایدز
سرطان
پستان
اورولوزی
روان تنی
اعصاب
شبکه
جنین
باروری
رادیولوژی
مغزی
فناوری
مرکز تحقیقات اختلالات تنفسی