مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

مدیر درمان

 

 

مدیر: دکتر علی گنجعلی خان حاکمی
مدرک تحصیلی: دکترای پزشکی عمومی

 

پست الکترونیک:

 

 

 

 

 


 

مسئول دفتر:                      شماره تماس مستقیم دفتر:                                                  شماره تماس داخلی دفتر:

 


مروری بر شرح وظایف مدیریت:

⇐ برنامه ریزی و تلاش در جهت ارتقاء کیفی و کمی خدمات تشخیصی-درمانی در مجتمع
⇐ ساماندهی امور پذیرش و مدارک پزشکی
⇐ رسیدگی به شکایات مراجعین و سایر شکایات واصله در واحد رسیدگی به شکایات در راستای بهبود ارائه خدمات و رفع مشکلات فرآیندی
⇐برنامه ریزی جهت ساماندهی وضعیت نگهداشت تجهیزات پزشکی در مجتمع
⇐برنامه ریزی به منظور استفاده مشترک و بهینه از تجهیزات پزشکی موجود در مجتمع توسط واحدها
⇐ارتباط نزدیک با واحد نظارت بر درمان در راستای عملیاتی نمودن سیستم نظارت مؤثر بر فعالیت های تشخیصی-درمانی در مجتمع
⇐نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل اداره تختهای بیمارستان با هدف کاهش مدت اقامت بیماران و افزایش بهره وری از تختهای مجتمع
⇐نظارت و ساماندهی کلیه فرآیندهای تشخیصی-درمانی مرتبط با اورژانس و بلوک زایمان