مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

مدیریت منابع انسانی

 

 

 

مدیر: محمدحسین امراللهی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 

 

 

 

 

 


 

مسئول دفتر: مهدی بشیری             شماره تماس مستقیم دفتر:         ۶۶۸۵۱۶۷۷ – ۰۲۱      شماره تماس داخلی دفتر: ۲۰۸۴

 

 


 

 

مروری بر شرح وظایف:

 

⇐ انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل بخش نامه، دستورالعمل ها، طرح طبقه بندی مشاغل، مقررات استخدامی، بازنشستگی، قانون رسیدگی به تخلفات اداری ،کارکنان
⇐ اعمال  و اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور که از طریق مراجع قانونی به دستگاه ابلاغ می گردد و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
⇐ شناخت وظایف و مسئولیت ها و شرایط احراز پست های سازمانی مصوب مربوطه
⇐ انجام مکاتبات پرسنلی و استخدامی
⇐ بازبینی پیش نویس های کارگزینی از قبیل احکام انتقال – افزایش حقوق – ارتقاء گروه – تغییر شغل و عنوان – مرخصی بدون حقوق – انتصابات – خدمت نیمه وقت بانوان – ماموریت آموزشی – برقراری ، کاهش ، قطع حق عائله مندی – برقراری ، کاهش، افزایش ، قطع حق اولادو..
⇐ اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظورحسن انجام هدف های مورد نظر و هماهنگ نمودن فعالیت های کارگزینی با دستگاه
⇐ پیش بینی نیازهای پرسنلی براساس تعداد پرسنل خارج شده آمار نیروی انسانی ، پست های بلاتصدی – افزایش جمعیت و یا تخت های بیمارستانی .
⇐ رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوطه به تبدیل وضعیت استخدامی – استخدام آزمایشی برکناری از خدمت آزمایشی-  صدور حکم قطعی – صدور حکم بازنشستگی
⇐ رسیدگی به مسائلی از قبیل ترک خدمت – گزارش به موقع ترک خدمت کارکنان – صدور احکام آماده به خدمت اخراج – بازخرید خدمت و نغییر محل جغرافیایی و انفصال برابر دستور مافوق
⇐ انجام امور مربوط به رفاه کارمندان آموزش ضمن خدمت – آموزش های بلندمدت و کوتاه مدت ، بیمه درمان – بیمه عمر و رعایت حقوق قانونی کارکنان و جلوگیری از تضییع حق آنان
⇐ کنترل حضور و غیاب پرسنل واحد مربوطه برابر دستوالعمل دانشگاه
⇐ کنترل و نظارت و توزیع فرم های ارزش یابی و تکمیل تا آخرین مراحل آن
⇐ نظارت بر بایگانی پرسنل و اسناد مربوطه
⇐ برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امورمختلف کارگزینی و تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم برابر مقررات