مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

پتانسیل مطالعات و فعالیت های پژوهشی دفتر پرستاری

 

 

به منظور ارتقای سطح دانش، ایجاد و تقویت روحیه پژوهش، حمایت از فعالیت های جمعی پژوهشی پرستاران، راهنمایی و توانمندسازی پرستاران در جهت کارایی و بالندگی علمی پژوهشی، کمیته پژوهش پرستاری زیر نظر شورای پژوهشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) تشکیل شده است.

 

اهداف کمیته پژوهشی :

⇐ ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی، رشد و اعتلای علمی و پژوهشی پرستاران و تربیت پژوهشگران
⇐ نهادینه ساختن فعالیت های پژوهشی در بین پرستاران شاغل در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)
⇐ ترویج و ارتقای فرهنگ پژوهش در بین پرستاران شاغل در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)
⇐ ارتقا مهارت پژوهشی پرستاران با ارائه راهنمایی و مشاوره در ایده های خلاقانه و تبدیل آن ها به طرح های تحقیقاتی کاربردی.
⇐ ایجاد بستر مناسب جهت رابطه پرستاران دارای ایده پژوهشی با مراکز تحقیقاتی.

 


 

شرح وظایف کمیته پژوهشی:

 

⇐ نیاز سنجی و الویت بندی نیازهای پژوهشی واحد دفتر پرستاری
⇐ ارتباط موثر با معاونت امور دانشگاهی در خصوص اگاهی از فعالیت های پژوهشی مجتمع و شناسایی بسترهای مناسب برای فعالیت های تحقیقاتی.
⇐ مشاوره و کمک برای استفاده از تجارب و ایده های خلاقانه پرستاران در زمینه مراقبت های بالینی برای طرح های تحقیقاتی کاربردی
⇐ همکاری با معاونت امور دانشگاهی در طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویان به عنوان مشاور برای تسهیل و اصولی طی شدن روند پژوهش.
⇐ توانمند سازی پرستاران شاغل در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) در زمینه پژوهش از طریق شیوه های مختلف آموزش نظری و عملی و اطلاع رسانی کارگاه ها و کلاس های آموزشی در سطح دانشگاه و مجتمع بیمارستانی
⇐ ایجاد کانال ارتباطی بین مرکز تحقیقاتی با پروپوزال های پرسنل گروه پرستاری
⇐ تشویق ایده های نوآورانه پرستاران که منجر به طرح های تحقیقاتی شده ا ست از طرف مدیر پرستاری
⇐ پیشنهاد عناوین طرح های پژوهشی، کاربردی در زمینه مراقبت های بالینی پرستاری.
⇐ راهنمایی و همکاری با پرسنل پرستاری جهت تدوین مقالات و ارائه به نشریات معتبر و پیگیری تا زمان نشر آن.
⇐ اطلاع رسانی در خصوص سمینارها و کنگره هایی که پرسنل واحد پرستاری می توانند در آنها ارائه مقاله پوستر داشته باشند.
برگزاری جلسات به صورت منظم و ماهانه
⇐ ارائه بازخورد جلسات برگزارشده و نتایج آن به معاونت امور دانشگاهی
⇐ رسمیت جلسات با حضور حداقل دو سوم اعضای اصلی
⇐ دعوت از اعضا گروه پرستاری از واحدها و بخش های مختلف بنا به موضوع مطروحه در هر جلسه

 


 

شاخص های اختصاصی کمیته پژوهشی:

 

⇐ تعداد طرح های تحقیقاتی ثبت شده که مجری و همکار آن از پرستاران شاغل در مجتمع باشد.
⇐ تعداد مقالات چاپ شده که پرسنل پرستاری نویسنده مسئول یا نویسنده اصلی آن باشند.
⇐ تعداد مقالات ارائه شده توسط پرسنل گروه پرستاری در سمینار و کنگره های علمی

 


 

اعضا کمیته پژوهش پرستاری :

 

⇐ رئیس کمیته : سرکار خانم آریاملو ، مدیر پرستاری
⇐ دبیر کمبته : سرکار خانم رنجبر ،  سوپروایزر آموزش به بیمار
⇐ رابط پژوهشی دفتر پرستاری در امور دانشگاهی:  سرکار خانم رنجبر ،  سوپروایزر آموزش به بیمار
⇐ نماینده سوپروایزران بالین : جناب آقای شمس ،  سوپروایزر بالین مجتمع
⇐ نماینده سوپروایزران آموزش کارکنان :  سرکار خانم نجم زاده ،  سوپروایزر آموزش کارکنان
⇐ نماینده سوپروایزران آموزش به بیمار : جناب آقای وروانی فراهانی ،  سوپروایزر آموزش به بیمار
⇐ نماینده گروه اتاق عمل و بیهوشی : سرکار خانم رسولی ،  سوپروایزر اتاق عمل
⇐ نماینده سرپرستاران بخش های ویژه  : سرکار خانم آبرون ، سرپرستار بخش NICU   و  سرکار خانم ایراجیان ، سرپرستار ICU پیوند کبد
⇐ نماینده سرپرستاران بخش های داخلی : جناب آقای هاشمی راد ، سرپرستار بخش قلب مردان
⇐ نماینده سرپرستاران بخش های جراحی  : سرکار خانم ابوالی ، سر پرستار بخش جراحی ۱و۵
⇐ نماینده گروه مامایی در واحد پرستاری :  سرکار خانم نیکخواه  ، مسئول بلوک زایمان
⇐ نماینده پرستاران بخش ها : سرکار خانم جاودان پور ، پرستار بخش OHICU