مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

معرفی سرپرستاران مجتمع بیمارستانی

 

 

اختیارات سرپرستاران :

 

سرپرستار مرکز آموزشی بهداشتی، درمانی و توانبخشی پرستاری است که اداره کارکنان پرستاری، تجهیزات وارائه خدمات پرستاری یک واحد رابرعهده دارد.

 

⇐ جمع آوری اطلاعات در خصوص کلیه مسائل بخش در طول شیفت های مختلف
⇐ هماهنگی درنقل و انتقالات بین بخشی واعزام و یا ارجاع بیماران جهت حفظ ایمنی بیمار
⇐ تامین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریت ها ( تامین نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات ونظایر آن )
⇐ ارائه راهکاربهینه به مسئول مافوق و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهتر از منابع موجود
⇐ برنامه ریزی و نظارت برتحول بیمار و تجهیزات واحد مربوطه درهر شیفت کاری
⇐ تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه ( کارکنان، مددجویان و نظایرآن )
⇐ پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظرامکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تامین آن

 


 

شرح وظایف سرپرستاران:

 

وظایف سرپرستار بخش/ واحد براساس اصول مدیریت و با تکیه بررعایت منشورحقوق مددجو مبتنی برفرآیند پرستاری واستاندرهای مراقبتی به شرح زیراست:

⇐ بررسی وضعیت موجود در بخش / واحد تحت نظارت به منظورتعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
⇐ نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کادرپرستاری تحت سرپرستی ( رعایت مقررات اداری، ضوابط کاری و اخلاقی و نظایر آن )
⇐ ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق : بررسی رضایتمندی مددجویان و همکاران با ابزار مناسب ( چک لیست، مشاهده و نظایر آن )
⇐ ثبت و گزارش کلیه امورواحدهای مربوط به مسئولین ذیربط ( حوادث و وقایع غیر مترفبه، کمبودها، نقایص و نیازها و نظایرآن )
⇐ ارزشیابی مستمرکارکنان تحت سرپرستی برطبق عملکرد و رفتارهای شغلی و اخلاقی
⇐ ارائه پیشنهاد بودجه به مدیرپرستاری درمورد نیازها و الویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری بخش/ واحد
⇐ همکاری با مدیرپرستاریدرتنظیم و تدوین اهداف کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت
⇐ همکاری درتعیین خط مشی و اجرای آن جهت واحد مربوطه درراستای اهداف کلی سازمان
⇐ شرکت درکلیه جلسات برنامه ریزی شده طبق دستورمقام مافوق
⇐ پاسخگویی به مراجع مختلف در رابطه با بخش/ واحد تحت سرپرستی با توجه به اختیارات ومسئولیت ها
⇐ بکارگیری نرم افزارهای ابلاغی توسط وزارت متبوع ازجمله سامانه هوشمندپرستاری
⇐ تهیه و ارسال گزارش عملکرد در دوره های ۶ ماهه و یک ساله به مدیر خدمات پرستاری
⇐ کنترل حضور غیاب پرسنل تحت سرپرستی
⇐ همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم
⇐ مشارکت در برنامه های ارزیابی بیمارستان نظیر اعتباربخشی
⇐ محاسبه تعداد نیروی انسانی مورد نیاز و ارایه درخواست به مدیر پرستاری
⇐ آموزش، برنامه ریزی و نظارت برنحوه ارائه خدمات پرستاری نیروهای جدیدالورود
⇐ مشارکت دربرنامه های ابلاغی وزارت بهداشت و دانشگاه مربوط از جمله : اعتبار بخشی ایمنی بیمار، دوستدارکودک و طرح مبتنی برعملکرد Method و برنامه های آتی

 


 

مسئولیت های سرپرستاران:

 

⇐ شرکت درجلسات بیمارستان با صلاحدید مدیر پرستاری
⇐ مداخله و تامین شرایط مناسب در زمان بروز فوریت ها ( تامین نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات و نظایر آن )
⇐ هدایت مستمرکارکنان پرستاری درجهت ارتقاء سطح کیفی مراقبت های پرستاری در واحد مربوطه
⇐ همکاری و مشارکت در ارزشیابی برنامه های آموزشی و کیفیت ارائه خدمات پرستاری
⇐ کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف ونگهداری دستگاه ها و تجهیزات
⇐ تشخیص نیازها و مشکلات موجود در واحدهای مرتبط پرستاری( کارکنان، مددجویان، محیط و نظایرآن ) و اقدام جهت رفع آن
⇐ ارائه راهنمایی های لازم به کارکنان پرستاری، کمک و حمایت از آنها
⇐ هدایت کارکنان در انجام وظایف محوله
⇐ رعایت قوانین و دستورالعمل های علمی، اداری و اخلاق
⇐ برقراری حسن تفاهم، هماهنگی و همکاریبین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها
⇐ انجام مراقبت های پرستاری مواقع اورژانس
⇐ تعیین وظایف و تقسیم کاربین پرسنل تحت نظارت
⇐ تنظیم برنامه کاری کارکنان تحت نظارت درشیفت های مختلف
⇐ دریافت گزارش کامل از وضعیت بیمار بر بالین
⇐بکاربستن احتیاطات لازم جهت ایمن بودن مداخلات پرستاری راو به شورگذاشتن آن با سایر اعضای تیم سلامت در صورت لزوم

 


 

معرفی سرپرستاران :

 

 

سرپرستار بخش : افسانه ابوالی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری
شماره تماس داخلی:۲۴۵۷-۲۶۰۳-۲۶۰۴                            مستقیم: ۶۱۱۹۲۴۵۷
منشی درمانی بخش جراحی ۱و۵: بهاره زارع
شماره تماس داخلی منشی :۲۶۰۴