مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

مدیره پرستاری

 

 

 

 

 

مدیره پرستاری: طاهره زرعی چیان                                                                                                                         
مدرک تحصیلی :
پست الکترونیک:    

 


مسئول دفتر :  مریم حقگو      شماره تماس مستقیم :       ۶۶۵۸۱۵۹۷ ۰۲۱
شماره تماس داخلی :   ۲۶۸۷                           شماره فکس:

 

⇐ ⇐   روزهای ملاقات حضوری با همکاران:  همه روزه با تعیین وقت قبلی


وظایف این مدیریت به قرار زیر می باشد:

 

مدیر خدمات پرستاری در مراکز بهداشتی، درمانی و توانبخشی، پرستاری است که اداره واحد پرستاری مرکز مربوطه را بر عهده دارد. این فرد با پیشنهاد و هماهنگی مدیر/ رییس اداره پرستاری دانشگاه و رییس بیارستان تعیین می گردد.

 

شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می باشد:

 

⇐برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات به مددجویان( از طریق برنامه های آموزش داخل و خارج مرکز کادر پرستاری و آموزش به بیمار ، آموزش های مدون ضمن خدمت)

⇐ گردآوری اطلاعات از:
مرکز شامل: نمودار سازمانی مصوب، هدف، نوع فعالیت، گزارشات ماهانه و سالانه، گزارش حسابرسی پرستاری، پرونده های کارکنان، مصاحبه با کارکنان
مدجویان: بر حسب نوع بستری، نیاز مراقبتی، خدمات ارائه شده
منابع شامل نیروی انسانی( پرستاران، تکنسین ها، کاردان و کارشناس های اطاق عمل و هوشبری، بهیاران، کمک پرستاران، کمک بهیاران، فوریت ها و سایر کادر وابسته) ساختار فیزیکی، امکانات و تجهیزات و نظارت بر استفاده و نگهداشت بهینه تجهیزات، صرفه جویی در مصرف انرژی و نظایر آن

⇐نظارت بر تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری

⇐مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیتهای مرکز از طریق شرکت در جلسات بودجه بندی بیمارستان و دانشگاه و پیشناد بودجه مورد نیاز و اولیت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری

⇐برنامه ریزی و مشارکت در برنامه های کنترل عفونت مرکز

⇐انجام برنامه ریزی وهمکاری با سایر واحدهای ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفها ای کارکنان پرستاری

⇐تعیین براورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری بر اساس استانداردهای علمی، مقایسه آن با وضعی موجود و برآورد کمبودهای پرستای و گزارش آن به مقامات مافوق

⇐اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحدها

⇐تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحدهای ذیربط با بهره مندی از فن آوری های علمی حل مساله

⇐تامین نیازهای آموزشی کارکنان شامل: آشناسازی پرسنل جدید الورود با مقررات خط مشی ها و آموزش اختصاصی و نظایر ان

⇐بکارگیری و تشویق استفاده از نرم افزارهای ابلاغی توسط وزارت متبوع

⇐پیگیری امور فرهنگی و حرفه ای و انجام دادن تشریفات رسمی و اجتماعی به عنوان نماینده پرستاری در سازمان( نقش تشریفات) نظیر برگزاری روز پرستار و مشارکت در برنامه های نهادهای علمی، صنفی و نظایر آن

⇐شرکت در جلسه مدیران اجرایی، مشارکت فعال در برنامه های اعتباربخشی، ایمنی بیمار، دوستدار کودک و نظایر آن، بحران، مدیریت خطر

⇐نظارت بر آموزش و پایش عملکرد نیروهای جدیدالورود

⇐نظارت بر نحوه مصرف داروهای مخدر و سایر داروها

⇐نظارت و مشارکت فعال بر نحوه توزیع کارانه و سایر پرداختی ها به کادر پرستاری و مامایی

⇐سازماندهی جلسات منظم با سرپرستاران، سوپروایزرها و سایر پرسنل به منظور بررسی عملکرد؛ رسیدگی به مشکلات و موانع پرسنل تحت سرپرستی خود

⇐ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزش بالین دانشجویان گروه پرستاری با شمارکت دانشکده های پرستاری و مامایی

 


 

 

کمیته های علمی و اجرایی دفتر پرستاری:

 

⇐ کمیته آموزش: هدف از تشکیل کمیته 

⇐ کمیته پژوهش: هدف از تشکیل کمیته 

⇐ کمیته راهبری: هدف از تشکیل کمیته 

⇐ کمیته نیروی انسانی: هدف از تشکیل کمیته 

 

 


 

 

پتانسیل های بین المللی دفتر پرستاری: 

 

⇐ مشاوره در امور مراقبت های NIDCAD

⇐ مشاوره در امور اعتبار بخشی

⇐ مشاوره در امور آموزش به بیمار

⇐ مشاوره در انجام طرح های پژوهشی

 

 


 

 

آموزش به بیمار:

 

جهت استفاده از فایل ها و فیلم های آموزشی در خصوص خودمراقبتی و آموزش به بیمار       ⇐ ⇐ اینجا ⇒ ⇒    کلیک کنید…