مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

فعالیت های علمی و آموزشی دفتر پرستاری

◊تقویم آموزشی سال ۹۸  دفتر پرستاری 

 

سیاستهای آموزشی کارکنان پرستاری مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره):

 

⇐ کلیه پرسنل شاغل می باید در سایت آموزش ضمن خدمت (آکادمی) و آموزش مداوم جامعه پزشکی کل کشور (WWW.IRCME.IR) عضو شوند.
⇐ با توجه به اینکه مدیران (پایه و میانی) با گذراندن ۶۰ ساعت و کارشناسان (رسمی، پیمانی و قراردادی) با گذراندن ۴۵ ساعت در سال می توانند به امتیاز کامل بخش آموزش در فرم ارزیابی عملکرد دست یابند، امکان ثبت نام بیش از ۷۰ ساعت برای مدیران و ۶۰ ساعت برای کارشناسان در سامانه آموزش الکترونیک امکانپذیر نمی باشد.
⇐ میزان بازپرداخت شهریه آموزشی برای کلیه پرسنل ۵۰ هزار تومان در سال می­باشد
⇐ سقف ساعات آموزشی( مجموع ساعات دوره های الکترونیک و ساعات دوره های حضوری، کارگاه ها و …) برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم حداکثر ۱۵۰ ساعت، مدرک تحصیلی لیسانس حداکثر ۱۳۰ ساعت، و مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر ۱۲۰ ساعت (برای کارکنانی که جهت ارتقاء طبقه و رتبه نیاز به ساعات بیشتر دارند) می باشد.
⇐ کلیه پرسنل پرستاری موظفند سالیانه ۴۰ ساعت آموزش مداوم در سامانه آموزش مداوم جامعه پزشکی کل کشور (WWW.IRCME.IR) داشته باشند.
⇐ کلیه پرسنل موظفند فرم های برنامه توسعه فردی (PDP) خود را که از اوایل اسفندماه توزیع می شود، تکمیل و حداکثر تا پایان اسفند ماه تحویل سرپرستار بخش خود نمایند. سرستار بخش موظف است بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از فرم ها، فرم اولویت سنجی نیازهای آموزشی بخش خود را کامل و به سوپروایزر آموزشی بخش خود اطلاع دهند.
⇐ دوره های آموزشی حسب نیازسنجی آموزشی سالیانه و با تواتر مورد نیاز پرسنل در داخل مجتمع برگزار می شود. تقویم آموزشی سالیانه در اردیبهشت ماه هرسال در اختیار کارکنان قرار خواهد گرفت
⇐ کلیه پرسنل پرستاری موظفند در راستای توانمند سازی اختصاصی جهت عملکرد مناسب، در کلاس های آموزشی درون مجتمع طبق لیست ارسال شده به بخش ها شرکت مستمر داشته باشند. در صورت احساس نیاز و یا تمایل، پرسنل می توانند بیشتر از یک بار در دوره آموزشی کوتاه مدت طبق تقویمآموزشی مجتمع شرکت نمایند. ( دارای امتیاز بازآموزی در سامانه آکادمی)
⇐ ساعت حضور در کلاس های آموزشی جهت پرسنلی که شیفت نباشند، محاسبه خواهد شد.
⇐ کلیه پرسنل شاغل در بخش های ویژه موظفند هر ۵ سال یکبار دردوره آموزشی بلند مدت مرتبط با بخش خود شرکت نمایند.لازم به توضیح است که مجتمع، همه ساله پایگاه آموزشی دوره های اورژانس ، دیالیز ، آی سی یو و شیمی درمانی می باشد و جهت شرکت پرسنل گروه هدف در سایر دوره های بلند مدت از جمله CCU،NICU و … هماهنگی های لازم در پایگاه های آموزشی سایر مراکز صورت می گیرد.
⇐ در صورتی که برخی از نیاز های آموزشی ذکر شده در فرم PDP در تقویم آموزشی سالیانه مجتمع ، موجود نباشد باید در قالب کنفرانس های درون بخشی گنجانده شوند.کلیه پرسنل پرستاری موظفند در ارائه و برگزاری کنفرانس های آموزشی درون بخشی مشارکت فعال داشته باشند.
⇐ کلیه پرسنل پرستاری موظفند با نرم افزار اعتبار بخشی مجتمع آشنایی کامل داشته باشند.
⇐ کلیه پرسنل پرستاری موظفند سالیانه در آزمون توانمندسازی درون بخشی شرکت نمایند.سرپرستار هربخش موظف است نمرات این آزمون را در جدول ارسالی ثبت و در صورت لزوم، اقدامات اصلاحی انجام نماید.
⇐ کلیه بخش های مجتمع دارای رابط و منتور آموزشی می باشند که انتخاب ایشان بر اساس توانمندی علمی و عملی می باشد. به پرسنلی که به عنوان رابط و منتورآموزش فعالیت می کنند، گواهی جهت کسب امتیاز ارزشیابی سالیانه کارکنان ارائه می شود.
⇐ کلیه پرسنل جدیدالورود هر بخش موظفند در دوره آموزشی بدو ورود زیر نظر منتور آموزشی بخش شرکت نمایند و چک لیست های ارزیابی صلاحیت و مهارتهای بالینی عمومی، اختصاصی و ارتباطی و چک لیست توجیهی بدو ورود توسط منتور تکمیل خواهند شد.
⇐ شرکت در کلاس های آموزشی، کنفرانس های درون بخشی و سایر فعالیت های آموزشی پرسنل، با نظارت سوپروایزر آموزشی، در نمره ارزشیابی سالیانه پرسنل تاثیر خواهد داشت.
⇐ کلیه پرسنل موظفند ساعات آموزشی( کارنامه سامانه آکادمی و آموزش مداوم) خود را پس از کسب امتیاز بازآموزی، جهت ثبت و بایگانی به منظور کسب حداکثر نمره ارزشیابی سالیانه، به سرپرستار بخش خود تحویل دهند. سرپرستار هربخش، اطلاعات ذکر شده را در فرم ارسالی ثبت و به سوپروایزر آموزشی بخش، ارسال نمایند.
⇐ کلیه پرسنلی که طبق نظر مقام مافوق خود در یک یا چند مورد از موارد ارائه خدمات پرستاری استاندارد عملکرد مناسبی ندارند، موظفند در دوره های آموزشی تعیین شده از طرف گروه آموزش مجتمع شرکت نمایند.
⇐ کلیه پژوهشگران جهت انجام طرحهای تحقیقاتی باید از معاونت امور دانشگاهی مجوز داشته باشند.
⇐ چنانکه پرسنل دارای طرح و ایده ی نو در حیطه های پرستاری باشند می توانند جهت پیگیری و در صورت امکان تبدیل این ایده ها به طرح های پژوهشی به رابط پژوهش دفتر پرستاری( سرکار خانم رنجبر) مراجعه نمایند.
⇐ سرپرستاران بخش ها موظفند در آموزش کارآموزان رشته پرستاری طبق برنامه ارسالی کارآموزی از دفتر پرستاری، همکاری لازم را ارائه نمایند.

 

 

لینک برنامه های حضوری در حال اجرا در سطح کشور

https://www.ircme.ir/App_Web/(User)/(Inclusive)/Plan/List.aspx?CenterID=18&Mode=New

 

 


 

 

همایش ها و دوره های بازآموزی دفتر پرستاری