مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

فرآیندها و فرم های دفتر پرستاری

 

 

فرآیندهای جاری دفتر پرستاری:

 

⇐ فرآیند راند بخش ها در هر شیفت 

⇐ فرآیند نظارت بر ورود و خروج نیروها 

⇐ فرآیند تحویل و تحول گزارش شیفت 

⇐ فرآیند توزیع عادلانه نیرو در هر شیفت 

⇐ فرآیند نیازسنجی و محاسبه نیروی انسانی 

 

 


 

 

فرم های درمانی و اداری دفتر پرستاری:

 

 

فرم نظارت و پایش احیا

فرم درخواست جابجایی 

فرم درخواست تبدیل وضعیت 

فرم ثبت گزارش عملیات احیا 

⇐  فرم درخواست مرخصی استعلاجی 

⇐ فرم درخواست مرخصی استحقاقی

⇐ فرم درخواست مرخصی بدون حقوق 

⇐ فرم گزارش خطا ها و حوادث ناخواسته