مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بخشنامه ها و دستورالعمل های دفتر پرستاری

 

 

 

 

دستورالعمل کد ۲۲

دستورالعمل اعلام کد ۳۳

⇐ دستورالعمل انتقال بیمار

⇐ دستورالعمل شیفت کاری

دستورالعمل ویزیت بیماران نیازمند ICU

دستورالعمل یکپارچه ترخیص از اورژانس(دیتا)

دستورالعمل جدید انجام عملیات احیاء(CPCR)

دستورالعمل بیماریهای مشمول گزارش فوری 

دستورالعمل تکمیل فرم ارزیابی اولیه پرستار از بیمار

دستورالعمل خط مشی محدودیت ها(فیزیکی یا شیمیایی)

دستورالعمل درخواست، تحویل و تزریق فرآورده های خونی 

ممنوعیت حضور کادر درمان در ساعات موظف در بخش خصوصی

دستورالعمل انتقال نوزاد از اتاق عمل به بخش(اورژانس زایمان و NICU)

دستورالعمل راهنمای پوشش حرفه ای دانشگاه در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

دستورالعمل نحوه پرکردن فرم گزارش و نظارت بر عملیات احیاء قلبی – ریوی در سطح بیمارستان 

دستورالعمل نحوه برخورد با بیماری که بدون اطلاع تیم درمانی، بخش و بیمارستان را ترک می کنند.