مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

نیازهای عمرانی و تجهیزات مصرفی