مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

نحوه واریز وجوه و ارسال هدایا

 

 

انجمن حمایت از بیماران و مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تهران با شماره ثبت ۴۹۰۶۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۹۴۷۴۷۰ به ثبت رسید..

 

 

شماره تماس مستقیم : ۶۱۱۹۲۴۸۸ – ۰۲۱

 

آدرس دفتر: مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) – مرکز تصویربرداری – طبقه ی دوم – دفتر امور خیرین سلامت

 

 

نحوه واریز وجوه :

 

شماره حسابهای انجمن در بانک رفاه

بانک رفاه شعبه بیمارستان امام خمینی(ره) کد ۱۸۴

شماره حساب اول    ۹۹۴۰۰۹۹۴۰۰۰

شماره شبا  IR860130100000099400994000

بانک رفاه شعبه مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) کد ۱۸۴

شماره حساب دوم            ۷۷۳۰۰۷۷۳۰۰۰

شماره شبا  IR100130100000077300773000

شماره کارت بانک رفاه: ۵۸۵۹  ۰۰۰۸  ۶۳۷۰  ۵۸۹۴