مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

ریاست و مدیریت درمانگاه های مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

 

 

رئیس درمانگاه های مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره): دکتر فاطمه کیخا 

مدرک تحصیلی: متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازائی و IVF

مرتبه ی علمی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

پست الکترونیک: F- keikha@sina.tums.ac.ir

 

 


 

 

مدیر درمانگاه های مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره): خدیجه رئیسی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت – کارشناس پرستاری

پست الکترونیک: raeisi@farabi.tums.ac.ir

 


 

 

مسئول دفتر ریاست و مدیریت درمانگاه های مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره): خانم عزیزی

مدرک تحصیلی: کارشناس 

شماره تماس داخلی دفتر ریاست و مدیریت : ۲۲۸۱                 شماره تماس مستقیم دفتر ریاست و مدیریت: ۶۱۱۹۲۲۸۱ – ۰۲۱