مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

راهنمای پذیرش بستری

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده :

 مدارک لازم جهت تشکیل پرونده :

۱- اصل و۲برگ  کپی صفحه اول دفترچه بیمه (برای اطفال زیر۲ سال همراه داشتن کپی دفترچه بیمه مادر الزامی است.)

۲- اصل و۲برگ  کپی کارت ملی یا صفحه اول شناسنامه (برای بیماران خانم مجرد بالای ۱۸ سال صفحه اول و دوم شناسنامه الزامی است.)

۳- دفترچه بیمه دارای تاریخ اعتبار و کد ملی (برای افراد بالای ۲ سال عکس دار باشد.)

۴- کپی برگه پاتولوژی و سایر اقدامات پاراکلینیکی انجام شده

۵- به همراه داشتن ودیعه

مدارک لازم جهت پذیرش مصدومین ترافیکی :(جهت پذیرش بستری

-کروکی برابر اصل شده پلیس

-گزارش برابر اصل شده

-اصل برگه اورژانس ۱۱۵

-کپی کارت ملی-کپی شناسنامه افرادیکه دارای کد ملی نمی باشند (زیر ۱۷ سال )

توضیح : بیمار با ارائه یکی از مدارک فوق به همراه کارت ملی از پرداخت هر گونه وجهی معاف می باشد .

مدارک لازم جهت پذیرش  بیماران سرپایی تصادفی :

-ارائه کپی کروکی یا گزارش پلیس یا برگه ۱۱۵ اورژانس

-کپی کارت ملی مصدوم که  از تاریخ اولین ترخیص  ۲ ماه نگذشته باشد .

از پرداخت هزینه معاف هستند .

*پس از گذشت ۲ ماه از تاریخ مصدومیت می بایست از بیمه های پایه (تامین اجتماعی، خدمات درمانی و …) استفاده نمایند*