مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

درمانگاه کودکان

 

 

 

رئیس درمانگاه: دکتر مجتبی فاضل                                                                                                 
مدرک تحصیلی : فوق تخصص نفرولوژی کودکان
رتبه علمی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

پست الکترونیک:

 


 

منشی درمانگاه  :                            شماره تماس مستقیم :                                 شماره تماس داخلی :

 


 

سرپرستار درمانگاه :    خانم پاک سرشت                                   شماره تماس مستقیم :                      شماره تماس داخلی:

 


 

معرفی درمانگاه کودکان:

 


 

برنامه درمانگاه کودکان:

 

 


 

فرآیندهای درمانی و جاری درمانگاه کودکان:

 


 

خودمراقبتی و آموزش به بیمار:

 


 

فعالیتهای علمی و آموزشی درمانگاه کودکان: