مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

مدیریت خدمات پشتیبانی

 

 

مدیر :

 

 

 

 


 

مسئول دفتر:     شماره تماس مستقیم:                     شماره تماس داخلی:  

 


 

مروری بر شرح وظایف مدیریت :

 

 


 

سوابق کاری: