مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

مدیریت خدمات پشتیبانی

 

 

 

مدیر: احد اکرمی

سرپرست مدیریت خدمات پشتیبانی مجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

مسئول دفتر: ابوالفضل محمدتقی               شماره تماس مستقیم دفتر:         ۶۶۵۸۱۶۲۰  – ۰۲۱      شماره تماس داخلی دفتر:  ۲۴۲۸

 


 

مروری بر شرح وظایف مدیریت :

 

⇐ نظارت و سرپرستی واحدهای تدارکات، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، تغذیه، کاخداری، نقلیه، انبار و مرکز تلفن

⇐ تحقق اهداف مرتبط بر اساس برنامه استراتژیک مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ر ه)

⇐ رعایت مقررات و آیین نامه های مالی معاملاتی دانشگاه در واحدهای زیر مجموعه و نظارت مستمر بر عملکرد همکاران

⇐ تعامل و همکاری با سایر واحدهای واحدهای مدیریتی مجتمع بیمارستانی امام خمین(ره)

 

 


 

 

سوابق کاری: