مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

معاونین مجتمع بیمارستانی

 


  • دکتر محمدرضا صالحی
    سرپرست معاونت امور دانشگاهی

  • مهندس محمدعلی سورکی
    معاون پشتیبانی

  • دکتر امیرحسین اورندی
    سرپرست معاونت درمان