مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

فناوری اطلاعات

 

 

مدیر: دکتر نوید مقدم
مدرک تحصیلی : متخصص پزشکی ورزشی
رتبه علمی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

پست الکترونیک واحد فناوری اطلاعات:

 

 

 

 


 

 

 

معاون: مهندس مهدی امیری          شماره تماس مستقیم :  ۶۶۵۸۱۵۱۳ ۰۲۱                                                                                                                       

شماره تماس داخلی:  ۲۰۲۴

 

 

 

 

 


 

مسئول دفتر :  راحله کشاورز                شماره تماس مستقیم :       ۶۶۵۸۱۵۱۳ ۰۲۱                                  شماره تماس داخلی:   ۲۰۲۴   

 


وظایف  این واحد به قرار زیر می باشد:

 

حوزه نرم افزار:

◊مطالعه، طراحی و پیاده سازی نرم افزار های کاربردی

◊نصب، راه اندازی و آمــــــوزش نرم افزارهای کاربردی تدوین شده

◊نصب، راه اندازی و آموزش کاربران و کارشناسان برای استفاده از نرم افزارهای پیاده سازی شده

◊شناسایی و تشخیص نیازهای نرم افزاری حوزه از طریق مطالعه سیستماتیک و مستمر و تهیه و تدوین گزارشهای تحلیلی همراه با ارائه راه حلهای اجرایی

◊ارائه خدمات پشتیبانی در زمینه نگهداری و رفع اشکال و به روز رسانی برنامه های نرم افزاری در دست اجرا

◊نظارت بر طراحی و اجرای نرم افزار های طرا حی شده و همکاری با طراحان طرف قرارداد به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح مفاد قراردادهای منعقده

◊نظارت، ارزشیابی و کنترل پروژه های طراحی نظامهای رایانه ای که توسط پیمانکار به انجام می رسد

◊بررسی نیازهای نرم افزاری مورد نیاز واحدهای مختلف و ارائه نظارت مشورتی برای خرید یا سفارش خرید آنها

◊تهیه و حفظ و نگهداری مستندات نرم افزارهای طراحی یا خریداری شده به منظور مراقبت و پشتیبانی بهتر از سیستمهای در دست اجراء

◊تهیه تدوین و اجرای برنامه های آموزشی برای مدیران، کارشناسان و عموم کاربران جهت استفاده بهتر و موثرتر از نظام رایانه ای

◊نظارت بر پشتیبان گیری دوره ای از داده های مهم مربوط به نرم افزارها

◊فراهم سازی بستر استفاده از منابع نرم افزاری شبکه ازقبیل نصب و راه اندازی نرم افزارهای مورد درخواست کاربران با درنظرگرفتن نیاز واقعی آنها جهت جلوگیری ازترافیک نرم افزاری در هر سیستم (قراردادن پکیج نرم افزارها در سرور)

◊نیازسنجی نرم افزارهای تحت شبکه حوزه مربوطه و اعلام آنها به مدیریت فناوری و ارائه مشاوره های لازم دراین خصوص به مرکز در جهت تهیه ، آماده سازی و ارتقاء نرم افزارهای مورد نیاز

◊ارتباط مستمر با شرکتهای طرف قرارداد واحد و رفع اشکالات و نیازهای کاربران

◊ارائه مشاوره برای استفاده بهینه از نرم افزارها

◊رفع آلودگیهای ویروسی بوجود آمده در کامپیوترهای اداری

 

حوزه شبکه:

◊ارائه راهکار های نوین جهت ارتقاء شبکه

◊ارائه خدمات پشتیبانی در زمینه نگهداری برنامه های نرم افزاری در دست اجراء

◊راه اندازی سرور های مور نیاز واحد

◊پشتیبانی شامل رفع مشکلات احتمالی سرور و تهیه نسخ پشتیبان

◊ارتقا سرورهای محلی به منظور بهینه سازی ارائه سرویس به کاربران

◊اقدام درجهت اتصال و یا انفصال کامپیوترهای موجود در حوزه بنا به نیاز و فراهم نمودن مقدمات لازم و انجام تنظیمات مربوطه منطبق بر فرآیندهای موجود.

◊برطرف نمودن اشکالات کاربران در استفاده از سرویسهای شبکه بیمارستان طبق فرآیندهای موجود

◊حفظ امنیت فیزیکی محیط اتاق سرور- دما و دقت در عبور و مرور ها

 

حوزه سخت افزار:

◊بررسی نیازهای سخت افزاری مورد نیاز واحدها و تشخیص و تعیین چگونگی رفع نیازها با استفاده از امکانات موجود و ارائه نظارت کارشناسی برای خرید یا سفارش خرید آنها

◊نصب و راه اندازی سخت افزار مورد نیاز کاربران و کارشناسان برای استفاده از نرم افزارهای طراحی شده

◊ارائه خدمات پشتیبانی فنی برای نگهداری و تعمیر تجهیزات و وسایل سخت افزاری به طور مستقیم از خدمات متمرکز و یاخدمات فنی خارج از بیمارستان

◊تهیه، نصب و پشتیبانی کلیه تجهیزات فعال و غیر فعال

◊طراحی و تدوین گردش کار واحد جهت جلوگیری از اتلاف وقت نیرو ها

◊تهیه بر چسب و شناسنامه فنی سخت افزار جهت کلیه سیستم ها و تشکیل پرونده جهت دسترسی سریع

◊سرویس دوره ای سخت افزار حوزه طبق فرآیند مربوطه

◊رفع اشکالات و موارد پیش آمده در هر سیستم و لوازم جانبی و نصب سیستم عامل و درایوها

 

حوزه قراردادها:

◊مشارکت در تهیه و تدوین قراردادهای موجود در زمینه های مختلف فناوری اطلاعات

◊نظارت بر اجرای صحیح مفاد قراردادها

 

حوزه وب سایت:

◊طراحی وب سایت برای تمام بخشهای حوزه با در نظر داشتن استانداردهای تعریف شده از سوی مدیریت فناوری

◊بروزرسانی صفحات وب سایت

◊قراردادن اخبار مرتبط با حوزه کاری مربوطه و مورد نیاز عموم درسایت

◊طراحی فرمها و گنجاندن آن در سایت در جهت کاهش مراجعات مستقیم ارباب رجوع به محل و حرکت در جهت تکریم ارباب رجوع

◊نظارت و کنترل محتوای صفحات با رعایت سلسله مراتب اداری در مطالب ارائه شده برای Website

 

حوزه آموزش:

◊مشارکت در برگزاری برنامه های آموزشی مدیریت IT

◊شرکت فعال در برنامه های آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه

◊آموزش موردی کاربران و تهیه جزوات آموزشی مورد نیاز

◊ارائه آموزشهای مورد نیاز کاربران از طریق وب سایت واحد

 

حوزه  امور اجرایی:

◊انتقال تصمیمات مدیریت فناوری اطلاعات به حوزه مربوطه

◊ا نتقال نظرات و نیازها ( حسب عملکرد حوزه مربوطه ) به مدیریت فناوری اطلاعات

◊شرکت در جلسات مدیریت فناوری به طور منظم

◊پاسخ به مکاتبات اداری در موعد مقرر

◊ارائه گزارشات لازمه و مرتبط در موعد مقرر

◊پایش و ارزشیابی منظم از تمام فعالیتهای مرتبط با IT