مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

روسای مجتمع بیمارستانی

 


 • دکتر سید حسن اینانلو
  سرپرست مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

 


 • دکتر روح اله میری
  رئیس انستیتو کانسر

 • دکتر زهرا پناهی
  رئیس بیمارستان ولیعصر(عج)

 • دکتر علیرضا کاظمینی
  رئیس بیمارستان امام خمینی(ره)

 


 • دکتر حسن هاشمی
  رئیس مرکز تصویربرداری

 • دکتر محمد افضلی مقدم
  رئیس مرکز اورژانس

 • دکتر فاطمه کیخا
  رئیس درمانگاه های مجتمع بیمارستانی