مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

دفتر بهبود کیفیت

 

 

مسئول واحد:  امیر رجبی
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
پست الکترونیک:

 

 

 

 


 

مسئول دفتر : خانم شهربانو  کاظم نژاد        شماره تماس مستقیم :    ۶۱۱۹۲۰۸۴– ۰۲۱
شماره تماس داخلی :   ۲۰۸۴

 


 

مروری بر شرح وظایف دفتر:       

 

◊شرح وظایف واحد تدوین برنامه استراتژیک مجتمع با مشارکت واحدها و بخش ها و مدیران ارشد
◊تدوین برنامه های بهبود کیفیت و عملیاتی مجتمع با مشارکت بخش ها و واحدها به صورت سالانه
◊مستند سازی فرآیندهای جاری بیمارستان
◊ارتقای فرایندهای مشکل دار با مشارکت صاحبان فرآیند
◊مشارکت در مستند سازی اقدامات بیمارستان جهت ارزیابی عملکرد سالانه بیمارستان
◊مشارکت در استقرار استانداردهای اعتبار بخشی (آموزش چهره به چهره و گروهی مفاهیم مختلف اعتبار بخشی و سنجه های مربوطه به ◊مسئولین بخش ها و واحدها ، آموزش و پایش تمام سنجه ها)
◊پایش پیشرفت اهداف عملکردی و استراتژیک مجتمع به صورت منظم
◊تدوین و سپس جمع آوری و پایش شاخص های عملکردی و برنامه ای مجتمع و گزارش شاخص ها
◊بازنگری در تدوین شاخص ها به صورت سالانه
◊بازدیدهای هفتگی ایمنی بیمار از بخش ها و واحدهای مجتمع و گزارش موارد نقص مشاهده شده به مسئولین واحدها و مسئول ایمنی بیمار
◊تدوین و بازنگری روش های اجرایی و دستورالعمل های بخش ها و واحدها بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی
◊برنامه ریزی جهت برگزاری کلیه کمیته های مجتمع
◊برنامه ریزی در خصوص برگزاری کلیه کمیته های مجتمع
◊تدوین تقویم زمانبندی برگزاری به صورت ماهانه،
◊مشارکت در انتخاب دستورجلسات با توجه به استانداردهای اعتبار بخشی و ضرورت واحدها
◊تدوین آیین نامه کمیته ها به صورت سالانه
◊شرکت در تمام کمیته های برگزار شده
◊ارسال صورتجلسات و اخبار کمیته ها پس از تایید

 


 

 

کارشناسان  دفتر :

 

شهربانو کاظم نژاد، مسئول دفتر، شماره تماس داخلی ۲۰۸۴

لیلا ترک زاده، کارشناس مسئول، شماره تماس داخلی ۲۶۳۲

فازه قرائتی، کارشناس، شماره تماس داخلی ۲۶۳۲

زهره قوامی آزاد، کارشناس، شماره تماس داخلی ۲۳۹۹

مهین یوسفی، کارشناس، شماره تماس داخلی ۲۶۳۲